Planske aktivnosti


title-leaf
  • U skladu sa Statutom, Pravilnikom o dodjeli stipendija i drugim normativno-pravnim aktima Fonda objaviti Konkurs i sprovesti neophodne procedure za dodjelu stipendija;
  • Nakon provedenih procedura i odabira kandidata, na svečan način, upriličiti potpisivanje Ugovora o stipendiranju;
  • U skladu sa Ugovorima o stipendiranju kontinuirano vršiti isplatu stipendija;
  • Pratiti realizaciju obaveza predviđenih Sporazumom o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta;
  • Na osnovu Protokola o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Republike Turske i Ambasadom Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj vršiti isplatu stipendija za 20 djece rudara stradalih u Somi, Republika Turska za koje finansijska sredstva obezbjeđuje g-din. Bakir Izetbegović putem donatora;
  • U skladu sa Sporazumom o saradnji stipendirati 60 studenata smještenih u studentskim domovima Nedžarići i Bjelave za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Vakufska direkcija putem donatora iz Kuvajta, kao i 20 studenata iz sredstva vakifa r. Nurke Hadžića;
  • U skladu sa finansijskim mogućnostima obezbijediti podršku najuspješnijim stipendistima Fonda prilikom prezentacije naučnih radova na međunarodnom nivou;
  • Nastaviti saradnju sa stipendistima nakon okončanja školovanja;
  • Na posebno upriličenim svečanostima dodijeliti novčane nagrade i priznanja učenicima i učenicama generacije Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu;
  • U saradnji sa Medžlisima IZ u BiH prikupiti podatke i posjetiti jedan broj osnovnih škola sa većinskim brojem Bošnjačke djece u manjem bh. entitetu;
  • U skladu sa finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima obezbijediti najneophodnija nastavna sredstva i opremu za potrebe jednog broja učenika povratnika u manji bh. entitet, te organizirati izvođenje instruktivne nastave za učenike završnih razreda;
  • Uzeti učešće u projektima pomoći učenicima povratnicima i školama u manjem bh. entitetu koje organiziraju kantonalni, federalni i državni organi, nevladine organizacije i dr.;
  • U skladu sa finansijskim mogućnostima uzeti učešće u organizaciji jednog broja kulturnih, vjerskih i drugih manifestacija Bošnjaka povratnika u manji bh. entitet;
  • Aplicirati na jedan broj projekata državnih, federalnih, kantonalnih i dr. organa i organizacija sa posebnim akcentom za pomoć u obrazovanju učenika povratnika u manji bh. entitet;
  • Kontinuirano pratiti realizaciju obaveza iz Ugovora o oročenju finansijskih sredstava Fonda ''Bošnjaci'' u Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
  • U saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, Vakufskom direkcijom i drugim pravnim i fizičkim licima intenzivirati aktivnosti u vezi sa iznalaženjem najoptimalnijeg rješenja za ulaganje dijela finansijskih sredstava Fonda u cilju zaštite i očuvanja stvarne (realne) vrijednosti osnovnog vakufa i obezbjeđenja dobiti za realizaciju planiranih aktivnosti;
  • Po potrebi sačiniti studiju isplativosti ulaganja dijela finansijskih sredstava Fonda u cilju zaštite i očuvanja stvarne (realne) vrijednosti osnovnog vakufa;
  • Preduzeti neophodne mjere, radnje i postupke u vezi sa dodatnim uvakufljenjem finansijskih sredstava, obezbjeđenjem donacija i sponzorstva;
  • U cilju povećanja broja stipendija na prvom, drugom i trećem ciklusu studija sačiniti projekat pod nazivom: ''Pomoć u obrazovanju kroz stipendiranje posebno nadarenih, a socijalno ugroženih studenata u Bosni i Hercegovini'' i isti dostaviti jednom broju pravnih lica u zemlji i inostranstvu;
  • Sačiniti projekat za reklamno-promotivne usluge i isti dostaviti BH Telecomu d.d. Sarajevo;
  • U saradnji sa Udruženjem ''Mladi muslimani'' i Muzejom ''Alija Izetbegović'' u jednom broju većih gradova u BiH i regionu organizirati Studentsku konferenciju o Aliji Izetbegoviću pod nazivom ''Bosna prije svega'';
  • U cilju dodatne edukacije, međusobnog upoznavanja, druženja, razmjene ideja i iskustava, razvijanja međusobne solidarnosti i prijateljstva, te upoznavanja sa misijom Fonda ''Bošnjaci'', organizirati višednevna edukativna druženja dosadašnjih i aktuelnih stipendista Fonda;
  • Kroz organizaciju višednevnih druženja organizirati posjete stipendista jednom broju najznačajnijih kulturno-historijskih znamenitosti u Bosni i Hercegovini;
  • Organizirati edukativne seminare za stipendiste Fonda;
  • U saradnji sa Upravom za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH na posebno organizovanim svečanostima, izvršiti dodjelu novčanih nagrada i priznanja novim hafizima;
  • U cilju stimulacije i postizanja što boljih rezultata polaznika mektebske pouke i Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama dodijeliti novčane nagrade i priznanja pobjednicima finalnih takmičenja u organizaciji Rijaseta IZ u BiH;
  • Odabrati temu i raspisati Konkurs za najbolji literarni rad;
  • Kroz predstavljanje projekta i prezentaciju Fonda ''Bošnjaci'' uzeti učešće na međunarodnoj investicijskoj konferenciji ''Sarajevo Business Forum'' u organizaciji Bosna Bank International d.d. Sarajevo;
  • U skladu sa finansijskim i drugim mogućnostima uzeti učešće u jednom broju projekata koji afirmišu obrazovanje, nauku, duhovne i tradicionalne vrijednosti Bošnjaka u zemlji i inostranstvu;
  • Redovno pratiti, ažurirati i održavati, web stranicu Fonda ''Bošnjaci'' na bosanskom i engleskom jeziku;
  • Intenzivirati saradnju sa sredstvima javnog informisanja u cilju što boljeg predstavljanja i afirmacije Fonda "Bošnjaci" kao posebnog novčanog vakufa;
  • U saradnji sa jednim brojem medija promovisati i prikazati dokumentarni film o Fondu ''Bošnjaci'';
  • Kontinuirano raditi na afirmaciji Fonda ''Bošnjaci'' kroz izradu reklamnog materijala kao što su: DVD-ovi sa dokumentarnim filmom o Fondu, afiše na bosanskom, arapskom, engleskom i turskom jeziku, kalendari, olovke i dr.;
  • Uspostaviti saradnju sa udruženjima Bošnjaka u dijaspori i drugim vakufima i sličnim fondacijama;
  • Pripremati, organizovati i realizovati i druge aktivnosti iz djelokruga rada Fonda u skladu sa Statutom, Vakufnamom, Odlukama i zaključcima Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci".