Dodjela nagrada i priznanja novim hafizima


title-leaf

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.” (Kur’an, El-Hidžr, 9)

Fond “Bošnjaci” je uspostavio saradnju sa Vjersko-prosvjetnom službom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisivanjem Protokola o saradnji kojim je definisano da za svakog novog hafiza Fond “Bošnjaci” dodijeli novčanu nagradu i prigodno priznanje. Do sada je od ukupno 390 živih hafiza u Bosni i Hercegovini za njih 210 Fond dodijelio novčane nagrade i prigodna priznanja.

Kur’an je osnovni i temeljni izvor svega islamskog učenja: U njemu je sardžano šta i kako treba vjerovati, koje vjerske dužnosti i kako treba izvršavati. On sadrži temeljne ćudoredne propise, kao što sadrži i vijesti o prošlim narodima i njihovim pejgamberima.

Promocija Abdulaziza hfz. Drkića,Sarajevo, 23.10. 2011. godineKur’an je sačuvan u potpunosti onakav kakav je od Boga objavljen Muhammedu, alejhisselam. U njemu do danas nije ništa izmijenjeno, niti je šta dodato ili oduzeto. Takav će on ostati do Sudnjeg dana. A da će tako biti, svjedoči nam sam Kur’an, jer Svemogući Stvoritelj o tome izričito kaže: Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo, i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti. (Kur’an, El-Hidžr, 9).

Kada je Muhammed, alejhisselam, počeo primati vahj, odmah je pamtio one dijelove koji su mu objavljeni. Od svojih sljedbenika je također tražio da ono što mu je objavljeno zapisuju, ali i da uče napamet. je još za života Muhammeda, alejhisselam, Kur’an bio popisan. Sam je Muhammed, resulullah, kazao kojim redom će se ajeta u suretima redati, kao i koja sura iza koje treba da stoji. Kako je on tražio od svojih sljedbenika da pamte pojedine dijelove Kur’ana, svaki od muslimana je znao bar nešto iz Kur’ana napamet. Bilo ih je još u Alejhisselamovo vrijeme koji su znali cijeli Kur’an napamet. Ali Muhammed, resulullah, je tražio od svojih sljedbenika, ne samo da sami uče Kur’an, nego da i druge podučavaju. Jedan od njegovih hadisa glasi: Najbolji među vama je onaj koji uči Kur’an i drugoga naučava Kur’anu. Promocija Mahire hfz. Begović,Travnik, 18. 12. 2011. godineZa one koji znaju cijeli Kur’an napamet Božiji Poslanik je rekao da su to plemići njegovih sljedbenika: Prvaci i plemstvo među mojim sljedbenicima su oni koji pamte Kur’an (hameletul – Kur’an). Prema tome učiti Kur’an napamet je sunnet, dok mnogi smatraju da je to muslimanima čak farz–kifaje, a ne sunnet.

Učenje i pamćenje Kur’ana napamet zove se hifz. Onaj ko nauči napamet cijeli Kur’an zove se hafiz, dok se instruktor pred kojim neko uči hifz zove muhaffiz.

I u našim krajevima je širenjem islama uskoro počelo i učenje Kur’ana napamet. Vremenom je broj hafiza i u nas postajao sve brojniji. Što je neko mjesto bilo veće, i što je imalo više vjersko-prosvjetnih ustanova (mekteba, medresa, tekija i hanikaha), to je i broj ljudi koji su znali Kur’an napamet bio veći. Iz sačuvanih dokumenata, sidžila, vakufnama, džazetnama i drugih, vidljivo je da je za vrijeme turske uprave u našim krajevima bilo hafiza skoro u svim mjestima.

Promocija Adisa hfz. Baručića,Bihać, 16. 01. 2010. godineHafizi su kod nas uvijek bili cijenjeni i poštovani. Ako su oni još svojim vladanjem i ponašanjem bili na visini, čast im je bila još veća.

Dužnost je svih nas da nastojimo da se hifz kod nas što više unapređuje i da se broj hafiza u Bosni i Hercegovini umnožava, jer time produžujemo jednu našu lijepu tradiciju i u isto vrijeme slijedimo sunnet Muhammeda, alejhisselam.

Ne zaboravimo da je Muhammed, alejhisselam, rekao: Prvaci i plemići među mojim sljedbenicima su oni, koji pamte Kur’an – Ešrafu ummeti hameletu-l Kur’an!

Novčane nagrade i priznanja Fonda "Bošnjaci" hafizima za položeni hifz

R.br. Ime i prezime Iznos u KM
Ammar hfz. Bašić 200,00
Muharem hfz. Šeperović 200,00
Almir hfz. Salkanović 200,00
Nermin hfz. Ibrahimović 200,00
Izudin hfz. Gagula 200,00
Elmir hfz. Mašić 200,00
Zuhra hfz. Haušić 200,00
Selma hfz. Bećirević 200,00
Hatidža hfz. Kapo 200,00
Merjem hfz. Kapo 200,00
Salih hfz. Halilović 200,00
Abdullah hfz. Kapo 300,00
Husein hfz. Ajkunić 300,00
Džabir Džemal hfz. Hamza 300,00
Muhamed hfz. Kolić 300,00
Abdurahman hfz. Osmanović 300,00
Hamza hfz. Halilović 300,00
Nermina hfz. Čakić 300,00
Edin hfz. Smajić 300,00
Saima hfz. Zolota 300,00
Adis hfz. Baručić 300,00
Ahmed hfz. Rahmanović 300,00
Ahmed hfz. Bektaš 300,00
Tesnim hfz. Almonajed 300,00
Ruba hfz. Almonajed 300,00
Sabahudin hfz. Hašić 300,00
Emrah hfz. Litrić 300,00
Muamer hfz. Kadrić 300,00
Nurdin hfz. Mahmutović 300,00
Emir hfz. Sinanović 300,00
Merima hfz. Sinanović 300,00
Amela hfz. Šehić 300,00
Admir hfz. Husić 300,00
Haris hfz. Ahmić 300,00
Esma hfz. Mezit 300,00
Maid hfz. Ibrahimović 300,00
Aiša hfz. Bektaš 300,00
Fatima hfz. Bektaš 300,00
Lejla hfz. Mujčinović 300,00
Mahir hfz. Ramić 300,00
Adha hfz. Begić 300,00
Haris hfz. Ahmić 300,00
Fatima hfz. Mwalidi 300,00
Alena hfz. Brković 300,00
Merjema hfz. Aletić 300,00
Abdul-Aziz hfz. Drkić 300,00
Halidun hfz. Avdić 300,00
Nezir hfz. Šarić 300,00
Mahira hfz. Begović 300,00
Edin hfz. Peštalić 300,00
Nedžad hfz. Vehabović 300,00
Sulejman hfz. Mahmutović 300,00
Adina hfz. Muratović 300,00
Mahira hfz. Vlajčić 300,00
Dževad hfz. Šahinović 300,00
Ahmedin hfz. Bećirspahić 300,00
Omer hfz. Zulić 300,00
Adnan hfz. Maati 300,00
Merjema hfz. Abaz 300,00
Numan hfz. Bajrić 300,00
Muamer hfz. Okanović 300,00
Senad hfz. Ganić 300,00
Edina hfz. Efendić 300,00
Dževad hfz. Tokmić 300,00
Muharem hfz. Bajrić 300,00
Ajdin hfz. Hadžihafizbegović 300,00
Fatima hfz. Čaušević 300,00
Merjem hfz. Avdić 300,00
Sead hfz. Subašić 300,00
Abdussamed hfz. Podojak 300,00
Saudin hfz. Gobeljić 300,00
Mehmed hfz. Mujić 300,00
Kemal hfz. Hasić 300,00
Merjema hfz. Šišić 300,00
Dr. Sead hfz. Mekić 300,00
Salema hfz. Begović 300,00
Berina hfz. Mehić 300,00
Hfz. Omer ef. Kurtić 300,00
Sadžida hfz. Skejić Džihić 300,00
Fatima hfz. Hamaš Ouchene 300,00
Hfz. Hašim ef. Zahirović 300,00
Ernad hfz. Kujraković 300,00
Abedin hfz. Spahić 300,00
Salahuddin hfz. Hussein 300,00
Hamza hfz. Lavić 300,00
Harun hfz. Ekinović 300,00
Senita hfz. Smajić 300,00
Amena hfz. Omerović 300,00
Halima hfz. Ljutić 300,00
Omer hfz. Šabanović 300,00
Ismail hfz. Fazlović 300,00
Osman hfz. Tufekčić 300,00
Samir hfz. Haskić 300,00
Sabaheta hfz. Hasanović 300,00
Minela hfz. Šarić-Gološ 300,00
Vedad hfz. Kasumović 300,00
Zerina hfz. Muminović 300,00
Alem hfz. Rihić 300,00
Ahmed hfz. Hamidović 300,00
Suhejb hfz. Česović 300,00
Sara hfz. Selman 300,00
Ahmed hfz. Šišić 300,00
Zehra hfz. Bajrić 300,00
Azra hfz. Kapetanović 300,00
Aziz hfz. Makan 300,00
Medina hfz. Živčić 300,00
Faris hfz. Begić 300,00
Indira hfz. Mujkanović-Tulek 300,00
Aida hfz. Ahmetović 300,00
Anisa hfz. Jusić 300,00
Nudžejma hfz. Grošo 300,00
Eldina hfz. Imamović 300,00
Almedina hfz. Imamović 300,00
Ahmed hfz. Mrahorović 300,00
Mehmed hfz. Kudić 300,00
Ismail hfz. Zlotrg 300,00
Tarik hfz. Dogan 300,00
Suad hfz. Godušević 300,00
Edin hfz. Hamzić 300,00
Špendi hfz. Fidani 300,00
Jusuf hfz. Bećoj 300,00
Affan hfz. Bukva 300,00
Amina hfz. Orlović 300,00
Behija hfz. Spahić 300,00
Aid hfz. Tufek 300,00
Almir hfz. Taletović 300,00
Armin hfz. Harbaš 300,00
Merjema hfz. Žužo 300,00
Zehrid hfz. Rešić 300,00
Sumejja hfz. Rešić 300,00
Fatima hfz. Skopljak 300,00
Edina hfz. Mehuljić 300,00
Anes hfz. Mulić 300,00
Senada hfz. Čačković 300,00
Hamza hfz. Išerić 300,00
Hasib hfz. Mimić 300,00
Ibrahim hfz. Čeho 300,00
Abdullah hfz. Mrkonjić 300,00
Almir hfz. Hadžić 300,00
Abdurahman hfz. Tabaković 300,00
Medina hfz. Hamzabegović 300,00
Mustafa hfz. Mujkić 300,00
Jasmina hfz. Ekić 300,00
Edin hfz. Fajković 300,00
Merjema hfz. Choulah 300,00
Adisa hfz. Aganhodžić 300,00
Nijaz hfz. Aganhodžić 300,00
Fatima hfz. Camić 300,00
Omer hfz. Midžić 300,00
Hamza hfz. Kanurić 300,00
Tarik hfz. Karalić 300,00
Samra hfz. Pivić 300,00
Sara hfz. Mehić 300,00
Nusejba hfz. Alihodža 300,00
Semir hfz. Imamović 300,00
Faris hfz. Perenda 300,00
Nijaz hfz. Omeragić 300,00
Edin hfz. Čaušević 300,00
Jasmina hfz. Sinanović-Polić 300,00
Harzudin hfz. Škiljan 300,00
Merjem hfz. Bektaš 300,00
Nizama hfz. Imamović-Fočo 300,00
Hajra hfz. Imamović-Zulum 300,00
Haris hfz. Delić 300,00
Ibrahim hfz. Orman 300,00
Zekija hfz. Krvavac 300,00
Omer Faruk hfz. Bureković 300,00
Haris hfz. Tabaković 300,00
Sakib hfz. Grabus 300,00
Nedim hfz. Botić 300,00
Nijaz hfz. Čizmić 300,00
Abdullah hfz. Haušić 300,00
Semir hfz. Bektaš 300,00
Lamija hfz. Alijević 300,00
Belma hfz. Hajrić 300,00
Bajram hfz. Dizdarević 300,00
Amel hfz. Didić 300,00
Ahmed hfz. Duranović 300,00
Harisa hfz. Brkić 300,00
Amir hfz. Čauš 300,00
Amina hfz. Lila 300,00
Dženisa hfz. Pleh 300,00
Abdullah hfz. Halilović 300,00
Belmin hfz. Džananović 300,00
Anis hfz. Čilić 300,00
Ismail hfz. Halak 300,00
Ahmed hfz. Avdibašić 300,00
Elmedina hfz. Avdibašić 300,00
Kerima hfz. Musić 300,00
Merjema hfz. Kelemiš 300,00
Hamdo hfz. Solo 300,00
Miralem hfz. Muratović 300,00
Faruk hfz. Obuća 300,00
Omar hfz. Nuhić 300,00
Rahma hfz. Abdelmonem 300,00
Ernad hfz. Kukuljac 300,00
Abdullah hfz. Tabaković 300,00
Semir hfz. Junuzović 300,00
Adem hfz. Sinanović 300,00
Nihad hfz. Buljubašić 300,00
Sumeja hfz. Bilčević 300,00
Merjem hfz. Hazić 300,00
Velida hfz. Smajlović 300,00
Kasim hfz. Čelenka 300,00
Amir hfz. Hodžić 300,00
Lamyaa hfz. Abouelella 300,00
Esma hfz. Inan 300,00
Redžo hfz. Sivić 300,00
Maida hfz. Razić 300,00
Hrustan hfz. Šišić 300,00
UKUPNO KM: 61.900,00