Planirane aktivnosti

Neke od najvažnijih aktivnosti u 2013. godini:

 • Sačiniti prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Fonda za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka ''Bošnjaci'' Sarajevo u skladu sa Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda;
 • Sačiniti prečišćeni tekst Statuta Fonda za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka ''Bošnjaci'' Sarajevo u skladu sa prečišćenim tekstom Odluke o osnivanju Fonda;
 • Sačiniti i donijeti Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci";
 • Pripremiti i odšampati Publikaciju Fonda ''Bošnjaci'' na engleskom jeziku;
 • Kontinuirano pratiti i vršiti uplatu stipendija u skladu sa Ugovorom o stipendiranju u tekućoj školskoj/akademskoj godini;
 • Pratiti realizaciju obaveza predviđenih Sporazumom o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i intenzivirati saradnju u cilju povećanja broja stipendija;
 • Unaprijediti i ažurirati Protokol o saradnji sa vjersko-prosvjetnom službom Rijaseta IZ-e u BiH;
 • Putem Fonda ''Bošnjaci'' objediniti dodjelu svih stipendija koje dodjeljuje IZ-e u BiH;
 • Uspostaviti saradnju sa dijasporom u cilju ulaganja u obrazovanje i nauku putem Fonda ''Bošnjaci'';
 • Raspisati Konkurs i sprovesti neophodne aktivnosti vezane za dodjelu stipendija u šk./ak. 2013/14. godini;
 • Na svečan način upriličiti dodjelu nagrada i priznanja najuspješnijim stipendistima Fonda i izvršiti potpisivanje Ugovora o stipendiranju za šk./ak. 2013/14. godinu;
 • Organizovati posjetu stipendista Fonda jednom od značajnih kulturno-historijskih znamenitosti u BiH;
 • Unaprijediti saradnju i pratiti realizaciju Protokola o saradnji sa Vakufskom direkcijom i drugim organima i institucijama IZ-e u BiH u vezi sa realizacijom projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, tradicionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka;
 • Intenzivno raditi na implementaciji Odluke o pokretanju inicijative za ulaganje dijela osnovnog kapitala Fonda ''Bošnjaci'' u energetski sektor, sektor nekretnina i drugo u cilju očuvanja stvarne (realne) vrijednosti kapitala u vlasništvu Fonda kao i ostvarenja dobiti za realizaciju ciljeva i zadataka Fonda;
 • Izraditi studiju isplativosti ulaganja (Feasibility Study) i implementirati Zaključke Upravnog odbora o ulaganju u skaldu sa saglasnostima osnivača Fonda i Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini;
 • Prikupiti podatke i izvršiti posjetu jednom broju Osnovnih škola, sa značajnijm brojem povratničke djece, na području manjeg bh. entiteta i sagledati prioritete potreba, te u skladu sa finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima obezbijediti pomoć u nastavnim sredstvima i opremi, organizaciji i izvođenju instruktivne nastave i dr.;
 • U saradnji sa školama iz Federacije BiH, drugim pravnim i fizičkim licima sagledati i druge mogućnosti pomoći učenicima povratnicima u manjem bh. entitetu;
 • Odabrati temu, raspisati Konkurs i sprovesti aktivnosti vezane za Natječaj za literarni rad u 2013. godini;
 • Redovno pratiti, ažurirati i održavati web stranicu Fonda ''Bošnjaci'' na bosanskom i engleskom jeziku;
 • Intenzivirati saradnju sa Radijom IZ-e u BiH "BIR", Islamskim informativnim novinama ''Preporod'' i drugim sredstvima javnog informisanja u cilju afirmacije uloge i značaja pomoći u obrazovanju i nauci putem Fonda "Bošnjaci";
 • Pripremati, organizovati i realizovati i druge aktivnosti iz djelokruga rada Fonda u skladu sa Statutom, Vakufnamom, prijedlozima, Odlukama i zaključcima Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci".

Neke od najvažnijih aktivnosti u 2012. godini:

 • Implementirati obaveze iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda "Bošnjaci";
 • Izvršiti izmjene i dopune Statuta Fonda "Bošnjaci" u skladu Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda, Vakufnamom i dr. Zakonskim propisima;
 • Kontinuirano pratiti i vršiti uplatu stipendija u skladu sa Ugovorom o stipendiranju u tekućoj školskoj/akademskoj godini;
 • Raspisati Konkurs i sprovesti neophodne aktivnosti vezane za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2012/13. godini;
 • Pratiti realizaciju obaveza predviđenih Sporazumom o saradnji sa "Bejtuzzekatom" iz Kuvajta;
 • Pokrenuti inicijativu za ulaganje dijela osnovnog kapitala Fonda "Bošnjaci" u cilju očuvanja stvarne (realne) vrijednosti kapitala u vlasništvu Fonda kao i obezbjeđenja finansijskih sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Fonda;
 • Izraditi studiju isplativosti ulaganja (Feasibility Study) i implementirati Zaključke UO o ulaganju u skaldu sa saglasnostima osnivača Fonda i Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini;
 • Organizovati posjetu stipendista Fonda Memorijalnom centru "Potočari" i jednom od značajnih kulturno-historijskih znamenitosti u BiH;
 • Prikupiti podatke i izvršiti posjetu jednom broju Osnovnih škola, sa značajnijm brojem povratničke djece, na području RS-a i sagledati prioritete potreba, te u skladu sa finansijskim, kadrovskim i drugim mogućnostima obezbijediti pomoć u nastavnim sredstvima i opremi, organizaciji i izvođenju instruktivne nastave i dr.;
 • U saradnji sa školama iz Federacije BiH, drugim pravnim i fizičkim licima sagledati i druge mogućnosti pomoći učenicima povratnicima u RS-u;
 • Redovno pratiti, ažurirati i održavati web stranicu Fonda "Bošnjaci" na bosanskom i engleskom jeziku;
 • Odabrati temu, raspisati Konkurs i sprovesti aktivnosti vezane za literarni natječaj u 2012. godini;
 • Pratiti realizaciju Protokola o saradnji sa vjersko-prosvjetnom službom IZ-e u BiH;
 • Intenzivirati saradnju sa Radijom IZ-e u BiH "BIR", "Preporodom" i drugim sredstvima javnog informisanja u cilju afirmacije, uloge i značaja Fonda "Bošnjaci";
 • Uspostaviti kontakt sa predstavnicima udruženja Bošnjaka u dijaspori;
 • Uzeti učešće u sponzoriranju jednog broja projekata koji imaju za cilj podsticanje i razvoj obrazovanja, nauke i kulture;
 • Pripremati, organizovati i realizovati i druge aktivnosti iz djelokruga rada Fonda u skladu sa Statutom, Vakufnamom, prijedlozima, Odlukama i zaključcima Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci".

Planirane aktivnosti u 2011. godini:

 • Izvršiti izmjene i dopune Statuta Fonda “Bošnjaci” u skladu sa Vakufnamom i pozitivnim Zakonskim propisima;
 • usvojiti Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda “Bošnjaci”;
 • ažurirati i druge propise nakon izmjene Odluke o osnivanju i Statuta Fonda “Bošnjaci”;
 • kontinuirano pratiti i vršiti uplatu stipendija u tekućoj šk./ak. godini;
 • u skladu sa finansijskim mogućnostima povećati broj stipendija, raspisati konkurs i sprovesti neophodne aktivnosti vezane za dodjelu stipendija za šk./ak. 2011/12. godinu;
 • sagledati mogućnost dodjele stipendija za jedan broj deficitarnih kadrova na postdiplomskom studiju;
 • pratiti realizaciju obaveza predviđenih Sporazumom o saradnji sa “Bejtuzzekatom” iz Kuvajta;
 • uspostaviti neposredan kontakt sa stipendistima i njihovim porodicama u cilju postizanja što boljih rezultata u učenju i vladanju;
 • realizovati i druge aktivnosti u vezi sa dodjelom stipendija u ovoj i narednoj šk./ak. godini;
 • prikupiti podatke i izvršiti posjetu jednom broju osnovnih škola, sa bošnjačkom većinom, na području općine Bijeljina. Sagledati prioritete potreba i u skladu sa finansijskim i drugim mogućnostima obezbijediti pomoć u nastavnim sredstvima i opremi;
 • u skladu sa kadrovskim, prostornim i drugim mogućnostima organizovati instruktivnu nastavu iz predmeta matematika, fizika, informatika, bosanski i engleski jezik za učenike završnih razreda u Područnim osnovnim školama u Konjević Polju, Potočarima i Križevićima na području općina Bratunac, Srebrenica i Zvornik;
 • sagledati druge mogućnosti pomoći učenicima povratnicima u RS-u;
 • uzeti učešće u organizaciji manifestacija Bošnjaka u RS-u;
 • redizajnirati i prevesti web stranicu Fonda na engleski jezik;
 • na svečan način obilježiti desetogodišnjicu rada i funkcionisanja Fonda “Bošnjaci” kao savremenog vakufa;
 • sačiniti Fisibiliti studiju u vezi sa optimizacijom korištenja sredstava Fonda “Bošnjaci”;
 • odabrati temu, raspisati konkurs i sprovesti aktivnosti vezane za literarni natječaj;
 • intenzivirati saradnju sa Radijom “BIR”, “Preporodom” i drugim sredstvima javnog informisanja u cilju afirmacije uloge i značaja Fonda “Bošnjaci”;
 • uspostaviti kontakt sa predstavnicima udruženja Bošnjaka u dijaspori;
 • organizovati posjetu Memorijalnom centru “Potočari” i jednoj od kulturno-historijskih znamenitosti u BiH;
 • za stipendiste Fonda, organizovati seminar na neku od aktuelnih tema;
 • uzeti učešće u sponzoriranju jednog broja projekata koji imaju za cilj podsticanje i razvoj obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka;
 • pratiti realizaciju Protokola o saradnji sa vjersko-prosvjetnom službom IZ-e u BiH;
 • pripremati, organizovati i realizovati i druge aktivnosti koje podstiču razvoj obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Planirane aktivnosti u 2010. godini:

 • stipendiranje 130. učenika i studenata;
 • pomoć u obrazovanju učenika u RS-u;
 • sponzoriranje emisije RTV radija BIR "Nadahnute misli";
 • finansiranje seminara Vakufske direkcije "Afirmacija i značaj vakufa kao trajnog dobra";
 • sponzoriranje organizacije "Marša mira" Nerzuci – Potočari;
 • organizacija posjete memorijalnom centru "Potočari" i jednoj od MIZ-a u BiH;
 • organizacija i dodjela nagrada i priznananja za literarni natječaj;
 • organizacija edukativnih seminara u saradnji sa CLPU za stipendiste Fonda;
 • dodjela priznanja i nagrada za položeni hifz;
 • sufinansiranje školovanja jednog broja učenika iz RS-a u Osnovnoj školi Al Walidein Gazzaz;
 • stipendiranje jednog broja studenata iz Udruženja građana "Svitanje";
 • realizacija drugih projekata iz djelokruga rada Fonda "Bošnjaci"

Planirane aktivnosti u 2009. godini

 • dodjeliti 80 stipendija za studente i učenike u iznosu od 130.000,00 KM, iz sredstava Fonda "Bošnjaci";
 • dodjeliti 50 stipendija za studente u iznosu od 92.000,00 KM, iz doniranih sredstava Fonda "Bejtuzzekat" iz Kuvajta;
 • dodijeliti nastavna sredstva i jednokratnu finansijsku pomoć školama i učenicima u cilju unaprijeđenja obrazovanja u RS-u u iznosu od 50.000,00 KM;
 • organizirati posjetu jednom broju područnih Oš u najudaljenijim selima općina Milići, Bratunac i Srebrenica u cilju sagledavanja potreba i nabavke najneophodnijih nastavnih sredstava za izvođenje i unaprijeđenje nastave;
 • organizirati instruktivnu nastavu iz predmeta matematika, fizika i engleski jezik za učenike završnih razreda u Oš Potočari i dr. školama;
 • organizirati posjetu stipendista Spomen obilježju u Potočarima u Srebrenici, Blagaju, Počitelju, Stocu i dr.;
 • sponzorirati emisiju "Čovjek i vrijeme" Radija IZ-e BIR;
 • sponzorirati organizaciju "Marša smrti" Nezuci-Potočari;
 • uspostaviti kontakt sa predstavnicima udruženja Bošnjaka u dijaspori

Planirane aktivnosti u 2008. godini:

 • dodjeliti 50 stipendija za učenike i studente;
 • dodjeliti pomoć za obrazovanje povratničke populacije;
 • dodjeliti nagrade za položeni hifz;
 • dodjeliti pomoć socijalno ugroženim i bolesnim osobama;
 • organizirati posjetu stipendista Fonda Spomen obilježju i mezarju Potočari u Srebrenici

Planirane aktivnosti u 2007. godini:

 • dodjeliti 22 stipendije za učenike i studente u iznosu od 26.400,00 KM;
 • dodjeliti pomoć socijalno ugroženim osobama u iznosu od 5.400,00 KM;
 • organizirati posjetu stipendista Fonda Spomen obilježju i mezarju Potočari u Srebrenici;
 • organiziranje literarnog natječaja;
 • organiziranje javnih tribina.

Novosti


Utorak, 18.12.2018.

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU

U nedjelju, 16. decembra 2018. godine u prisustvu velikog broja zvanica, stipendista i njihovih roditelja, medija i prijatelja Fonda ''Bošnjaci'' upriličena je svečanost potpisivanja ugovora o... detaljnije

Četvrtak, 29.11.2018.

REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠK./AK. 2018/19. GODINU

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija i Odluke Upravnog odbora Fonda ''Bošnjaci'' na internet stranici Fonda i web portalu IZ-e u BiH objavljeni su Konkursi za dodjelu stipendija za šk./ak.... detaljnije

Srijeda, 28.11.2018.

UO FONDA RAZMATRAO ŽALBE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA

Upravni odbor Fonda je, na 48. sjednici održanoj 28.11.2018. godine, razmatrao žalbe kandidata za dodjelu stipendija za šk./ak. 2018/19. godinu. Od 233 kandidata rangiranih za dodjelu stipendija... detaljnije